„Játék Iszak Eszterrel a Maybelline New York termékeiért“ játékszabálya – Magyarország

 

1. Játékszabályzat

 A jelen dokumentum tárgya a „Játék Iszak Eszterrel a Maybelline New York termékeiért“ reklám-akció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

 A játék szervezője:

 

 L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-268100

 

 A játék rendezője:
Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, IČO 24212491,  Cégjegyzékszám: Ref. C 189137, Prágai Városi Bíróság (a továbbiakban csak „Szervező”).

2. A játék ideje és helye

A játék 2017. december 14-től(0:00) 2018. január 4.-ig(23:59), Magyarország területén kerül lebonyolításra, a Maybelline Hungary Youtube csatornán, a „Make-up in the City Iszak Eszterrel: Nude Look (5. Epizód)” Youtube videó oldalán (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

 

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén, a jelen szabályzat  3.2 cikke szerinti módon regisztrál a játékban való részvételre.

3.2 A résztvevő a Maybelline Hungary Youtube csatorna internetes oldalára (továbbiakban csak „játék oldalai“) feliratkozik, és válaszol a „Make-up in the City Iszak Eszterrel: Ünnepi smink(12. Epizód)” 2017.12.14 videóban feltett kérdésre hozzászólásával. A versenyző kreatív választ ad a videóban elhangzó kérdésre. 

3.3. Ha a versenyző nem teljesíti a 3.2. cikk szerinti feltételeket, a játékban nem vesz részt. A Szervező, illetve a Rendező a Játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók vagy Youtube profil útján, továbbá harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.4 A félreértések elkerülése végett:

  a. Minden versenyző csak egyszer vehet részt a játékban.

  b. Minden versenyző csak egy nyereményre jogosult.

3.5 A játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak nyertessé - akik a játék összes megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen elvégzik a regisztrálást, azaz kitöltik a kért összes regisztrációs adatot. Azok a játékosok, akik hiányosan töltik ki a regisztráció során kért adatokat, nem vesznek részt a játékban, válaszaikat a 4.2 pont szerinti értékelés során a zsűri nem veszi figyelembe. A Szervezőnek és a Rendezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

 

 4.  A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 Jelen játék nyereményei nyertesenként egy Maybelline termék.

4.2 Minden résztvevő, közvetlenül a jelen szabályzat 3.2 cikkének értelmében elvégzett regisztrálás után beküldi a témára a legkreatívabb hozzászólását (továbbiakban „Pályázat”). Nyertesek azok a résztvevők lesznek, akinek hozzászólását a szakértő zsűri (Iszak Eszter) a jelen pontban foglalt kritériumoknak leginkább megfelelőként értékeli. A szakértő zsűri az 50  legkreatívabb  bejegyzést választja ki.

 

 5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A szervező - legkésőbb a játék kiértékelését követő tíz munkanapon belül kiválasztja a nyerteseket – a hozzászóláshoz használt, feltüntetett kapcsolati Youtube profilon vagy e-mail címen fogja keresni a nyertest, felkérve arra, hogy küldje meg a Szervező [Maybelline Hungary Youtube csatorna] címére azt a címét amelyre a nyeremény kézbesítését kéri, illetve telefonszámát és e-mail címét. A játék teljes ideje alatt, minden résztvevő csak egy nyereményt szerezhet.

5.2 A Rendező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek merülnek fel a verseny-termék vásárlást igazoló blokkok megszerzését illetően, vagy a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztráláshoz használt Youtube profil nem felel meg a jelen játékszabályzatnak, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Rendező - saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, sorrendben következő Résztvevőknek adhatja, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Rendező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a Youtube csatorna profilon keresztül, vagy az ott feltüntetett kapcsolati e-mailen vagy telefonszámon – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 3 nap nap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, a lakhelye címének rendelkezésre bocsátására, és a nyeremény átvételére történő felkérést követő 10 napon belül, bármilyen okból, a kért dokumentumokat (lakcím, telefonszám, e-mail cím) nem juttatja el a Szervezőhöz vagy a Rendezőhöz.

5.4 A Szervező a nyereményeket, a játék befejezését követően, legkésőbb 2018. február 2-ig postai úton küldi meg a nyerteseknek. A Nyeremény kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.

 

6. Záró rendelkezések

6.1 Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.3 A Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül - törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

6.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremények helyett pénzbeli teljesítés kikényszerítése nem lehetséges. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A Rendező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban - a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt - közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyi adatait, a regisztrációban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes kézbesítési címére vonatkozó adatokat, a Rendező, mint adatkezelő kezelje és - esetleg a Szervező, mint adatfeldolgozó közvetítésével – feldolgozza. Ugyanez vonatkozik a nyertes képi vagy audiovizuális felvételeire is, amelyeket a Rendező a játék során vagy befejezése után készít a résztvevőről (a továbbiakban csak „személyes adatok“). A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek - hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban történő - közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre. Amennyiben ehhez a Résztvevő külön kifejezetten hozzájárult  személyes adatai –utónév, név, cím (ide értve a kapcsolati e-mail címet is) üzleti vagy szolgáltatási ajánlatok tételére, elektronikus eszközök segítségével történő, üzleti közlemény-küldés céljára is felhasználhatóak, mégpedig a jelen játék befejezésétől számított 5 év időtartamra.

6.7 A személyes adatok feldolgozása automatikusan, elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Rendező vagy Szervező címén – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni, stb. Az iránti kétség esetén, hogy a személyes adatok feldolgozása a résztvevő magán- vagy személyes életének védelmével ellentétes, vagy törvénybe ütközik, a résztvevő kérheti a Rendezőt, vagy Szervezőt a hibás állapot magyarázatára és haladéktalan elhárítására, ill. közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint igényét bíróság előtt érvényesítheti.

6.8 Kizárt a játékból a játék Rendezőjének és Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Rendezővel vagy a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 685.§ b) pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Rendező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.9 A szervező kijelenti, hogy a Youtube társaság, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A szervező kijelenti, hogy a jelen játékot a Youtube társaság nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

6.10 A teljes jelen szabályzat a játék oldalain kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

 

Kelt: Prága, 2017. november 10.